TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksia.

Laatimispäivä 3.5.2012 , Päivitetty 21.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ Nimi: Hoitopalvelut Arja Heden Y-tunnus: 2066763-8 Osoite: Haaratie 17, 41230 Uurainen Puhelinnumero: 0400192301 Sähköposti: arja.heden@pp.inet.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Nimi: Arja Heden Osoite: Haaratie 17, 41230 Uurainen Puhelinnumero: 0400192301 Sähköposti: arja.heden@pp.inet.fi

3. REKISTERIN NIMI Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Henkilötietoja kerätään asiakas-, palvelu- ja hoitosuhteen ylläpidon takia. Rekisterin tarkoitus on hoitotietojen hoitamiseen liittyvien tietojen tallentaminen ja käsittely. Vain tarpeellinen tieto kerätään. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § ja 4. luku tai erityislain säännös.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja. Esim. nimi, syntymäaika, yhteystiedot, asiakkaan tilaamat -, ostamat palvelut/- tuotteet, terveystietoja, hoitosuunnitelma ja laskutustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tiedot tulevat asiakkaalta itseltään esim. ajanvarauksen yhteydessä, asiakas täyttää myös hoitolomakkeen ensikäynnin yhteydessä johon hän kirjaa tiedot itsestään sekä antaa samalla suostumuksen tietojen tallentamiseen ja hoitoon. Kotisivujen yhteydenotto lomakkeella asiakas antaa omat yhteydenottotietonsa. Asiakas ja potilastietoja tulee myös terveysasemilta maksusitoumushoitojen yhteydessä sekä KSSHP:n palveluseteli asiakkaiden yhteydenotot.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Tietoja luovutetaan ainoastaan hoitoon liittyville tahoille ja osapuolille kuten JYTE:lle Jyväskylän yhteistoiminta- alueen tk:lle ja KSSHP:n palveluseteli organisaatiolle. Tiedot sisältävät potilastietoja, hoitotietoja ja laskutusta. Tietoja luovutetaan 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen asiakkaiden hoitokäynneistä. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/ 1999) 13 § ja 16 § 3 mon. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET A) Manuaalinen aineisto säilytetään hoitohuoneen lukitussa kaapissa. Huoneen ollessa tyhjä ulko-ovi pidetään lukossa. Rekisteriin kirjatut tiedot kuuluvat salassapidonpiiriin, rekisterinpitäjää sitoo myös huolellisuus velvoite. B) ATK:lla käsiteltävät tiedot tallennetaan erilliseen asiakasrekisteriin, rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla kuten virusohjelmilla. Asianomaisella rekisterinpitäjällä on vain pääsy tähän asiakasrekisteriin. Myös samoin toimitaan kun tallennetaan tietoja Effector palveluseteli tietojärjestelmään julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon palveluseteliportaaliin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot kuuluvat salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden piiriin, samoin potilasasiakirjoihin tallennetut hoitotiedot. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisen varmuuskopion ja muistitikkujen avulla. Salasanat ja tunnukset vaihdetaan tarpeeksi usein.

10. TARKASTUSOIKEUS Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 § ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Asiakas tietoja ei käytetä etämyyntiin tai suoramarkkinointiin ym. sellaiseen. Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina – ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssa. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.